Algemene Voorwaarden

Art. 1. Tenzij andersluidende, uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen
Voorwaarden, voorafgaandelijk, opgesteld bij overeenkomst zijn de hierna-
Volgende algemene verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing bij
aqua4u en de medecontractant, besteller of koper verklaart deze te
kennen en te aanvaarden.

Art. 2. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement
kortrijk bevoegd.

Art. 3. Alle offertes en aanbiedingen zijn enkel en alleen informatief en kunnen dan ook niet als bindend beschouwd worden.

Art. 4.Alle goederen reizen volledig en altijd op risico van de koper,mede-
Contractant of klant,zelf bij francoverzending.

Art.5.Alle klachten dienen toe te komen op de maatschappelijke zetel van aqua4u per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst of levering der prestaties.

Art.6. Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel,
Zonder korting,contant of op de vervaldag vermeld op de factuur.

Art.7. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag,zal bovendien,als
Schadevergoeding voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuld-
Vordering (zoals personeelskosten,administratiekosten,beheers- en opvol-
Gingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer,enz) het bedrag
Van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 15 % met een minimum van
50 euro , en onverminderd de interestkosten.
Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlinteresten en de eventueel in-
Vorderbare procedurekosten en is eisbaar van rechtswege zonder voorafgaan-
De ingebrekestelling(Art. 1147 en 1162 Burgerlijk Wetboek)

Art.8. Rekeningen die niet betaald werden op de gestelde vervaldag,worden
Van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een nalatig-
Hiedsintrest van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.

Art.9. Door het niet- betalen van één van onze facturen op de vervaldag of
de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen door de me-
decontractant, worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk
opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contrac-
ten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk nietig beschouwd worden.

Art.10. Bij annulering door de cliënt van een bestelling of uitvoeringsovereen-
komst zal deze forfaitair bedrag van 30% verschuldigd zijn.

Art.11. Geleverde of in voorkomend geval, nog te leveren goederen blijven
eigendom van aqua4u tot hun volledig betaling. Indien door de opdrachtgever
uitstel van betaling of concordaat werd aangevraagd of indien deze in staat van faillissement verkeert, of indien naar mening van aqua4u de betalingsgarantie twijfelachtig zou zijn is
aqua4u gerechtigd de levering ervan in te houden, waarbij de overeenkomst geacht
wordt van rechtswege ontbonden te zijn, onverminderd de eisbaarheid van de in deze voorwaarden
gestipuleerde schadevergoedingen en intresten.

Art.12. Leverings-en uitvoeringstermijnen gelden steeds als benaderend en verbinden de vennootschap niet.
Te late leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. In geval van overmacht kan aqua4u opteren de gesloten tussenkomst op te schorten of zelfs te annuleren.
Leveringen van goederen of diensten door derden, zelfs mits onze overeen-
Komst, vallen buiten onze aansprakelijkheid

Art.13. Het aanvaarden van wissels en anders betalingsdocumenten zal nooit
Als schuldvernieuwing beschouwd worden. Bank -en verdisconteringskosten.
Zijn ten laste van de medecontractant.

Art.14. Waarborg: op alle geleverde toestellen 2 jaar na factuurdatum,
Omvattende enkel constructiefouten of gebreken.De waarborg beperkt zich tot het vervangen van de stukken die gebreken vertonen indien deze in ons werkhuis bezorgd worden.De verantwoordelijkheid van aqua4u kan geenszins ingeroepen worden wat betreft de elektrische of mechanische aansluiting van deze toestellen.
De verantwoordelijkheid van aqua4u beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde toestellen.De eventuele nodige en vereiste naarding en veiligheid zal altijd e verantwoordelijkhied zijn van de medecontractant. Elektrische weerstanden en motoren,verplaatsingskosten en arbeidsloon zijn nooit gewaarborgd.

Art.15. Prijs verhoging: indien na het tot stand komen der overeenkomst prijsverhoging plaatsvindt
Welke de overheid of andere bevoegde organen aan de verkoper voorschrijven of berekenen,zal de verkoper gerechtigd zijn de overeengekomen verkoopprijs naar verhouding hoger te bereiken.